Brändinrakennus & luova suunnittelu|Artikkelit|

Viivoilla särmää visuaaliseen ilmeeseen

Erilaiset viivat ovat muotojen sekä värien tavoin perustavanlaatuinen osa visuaalista ilmaisua ja viestintää, olipa kyse logosta, verkkosivuston layoutista tai vaikkapa infograafista. Linjojen ja viivojen voidaan sanoa toimivan lähtökohtana kaikessa visuaalisessa aina kirjaimista lähtien, ja tästä syystä ne ovat tavanomaisen tehokas työkalu hierarkian luomiseen, rytmittämiseen, koristamiseen sekä ylipäänsä tunnelman luomiseen.

Viivojen pääasiallinen tehtävä visuaalisessa layoutissa eli sommitelmassa on toimia tilanjakajina. Ne erottavat toisistaan eri osioita ja sisältöelementtejä, kuten tekstiä, kuvia sekä muita asiakokonaisuuksia. Pysty- ja vaakaviivat ovat tavallisin ja kaikessa selkeydessään käyttäjäystävällisin tapa jakaa tilaa, rajata elementtejä tai ohjata katsetta.

Koska katseemme kulkee luontaisesti linjoja pitkin kärjestä toiseen, viivat luovat myös vaikutelmaa liikkeestä ja suunnasta. Ja kuten edellisessä Muodot brändiviestinnän ytimessä -blogitekstissä todettiinkin, on muotojen tulkinta vahvasti kytköksissä opittuun lukusuuntaan sekä siihen, millaisissa asiayhteyksissä muodot toistuvat arkielämässä. Tämä sama pätee tietenkin linjoihin ja siten viivoihin. Tutustellaan seuraavaksi käytetyimpiin viivatyyppeihin.

 

Kuva ohuesta, keskipaksusta ja paksusta vaakaviivasta

Vaakaviiva
+ Tasapainoinen  |  Rauhallinen  |  Etenevä  |  Alleviivaava
­­- Staattinen  |  Jäykkä  |  Tavanomainen

Vaakaviiva seuraa x-akselia, eli puhutaan myös horisontaalisesta viivasta. Toisen nimityksensä mukaisesti se assosioidaan horisontin, maan pinnan tai tyynen veden kanssa. Tästä johtuen vaakaviivat koetaan tasapainoisina, levollisina ja vakaina, ja niiden käyttäminen onkin keino rauhoittaa tilaa tai luoda ryhtiä. Esimerkiksi verkkosivuilla vaakaviivat erottavat selkeästi eri osiot toisistaan tai kuvituksessa ryhdittävät kuva-alaa.

 

Kuva ohuesta, keskipaksusta ja paksusta pystyviivasta

Pystyviiva
+ Edistyvä  |  Voimakas  |  Kestävä  |  Vaikuttava

- Jämerä  |  Hajottava  |  Tavanomainen

Pystyviiva eli vertikaalinen viiva seuraa y-akselia ja sen herättämillä mielikuvilla on yhteys arkielämässä erilaisiin kestäviin ja korkeisiin rakenteisiin, kuten puihin ja pilvenpiirtäjiin. Tästä syystä pystyviiva nähdäänkin voimakkaana, kasvavana ja vaikuttavana elementtinä. Pystyviivaa käytetään myös tyypillisesti eri osioiden jakamiseen.

 

Kuva ohuesta, keskipaksusta ja paksusta vinoviivasta

Vinoviiva
+ Dynaaminen  |  Energinen  |  Yllättävä  |  Innovatiivinen

- Epävakaa  |  Tasapainoton  |  Hämmentävä

Vinoviivalla eli diagonaalisella viivalla voidaan luoda dynamiikkaa visuaaliseen ilmeeseen. Vinossa linjassa nähdään aiempiin viivatyyppeihin verrattuna enemmän liikettä. Lukusuunnan mukaisesti alhaalta ylös piirtyvä viiva esimerkiksi nähdään positiivisena, nousujohteisena, kiihtyvänä ja kehittyvänä, kun taas laskeva linja luo päinvastaisen mielikuvan. Mitä jyrkempi vinoviiva on, sitä ilmeisempi on siinä nähtävä liike, mikä luonnollisesti voimistaa sen luomaa yleisvaikutelmaa.

 

Kuva ohuesta, keskipaksusta ja paksusta zikzak-viivasta

Zikzak-viiva
+ Jännittävä  |  Kiinnostava  |  Eloisa  |  Monimuotoinen

- Rikkonainen  |  Sekava  |  Kaoottinen 

Zikzak-viiva eli suomalaisittain “siksakki” yhdistää vinoviivojen piirteet ja moninkertaistaa ne. Kulmikkaissa viivoissa on useampia katseen pysäyttäviä kärkipisteitä, mikä tekee siitä jännitteisen ja erityisen äänekkään. Zikzak-viiva on huomionhakuinen ja sitä näkeekin usein korostamassa lehtimainoksen alennuksia tai sarjakuvan erikoisefektejä. Zikzak-viivan kulmien jyrkkyyttä muuttamalla voidaan vaikuttaa sen luoman mielikuvan vahvuuteen.

 

Kuva ohuesta, keskipaksusta ja paksusta aaltoviivasta

Aaltoviiva
+ Joustava  |  Luova  |  Lähestyttävä  |  Rento

- Epäsäännöllinen  |  Epävarma  |  Sekava

Aaltoviiva nimensä mukaisesti simuloi virtausta, flow-tilaa sekä luonnollisia muotoja. Se luo ulkoasuun liikettä selvästi suoria viivoja enemmän, mutta pehmeämmin kuin zikzak. Koska aaltoviivan kärkikohdat ovat loivemmat, katse kulkee linjaa myöten jouhevammin ja se koetaan siksi joustavampana ja lähestyttävämpänä. Aaltoviivan mutkien jyrkkyydessä on paljon pelivaraa, jolla voidaan vaikuttaa yleiseen tunnelmaan.

 

Kuva ohuesta, keskipaksusta ja paksusta katkoviivasta

Katkoviiva
+ Muuttuva  |  Vaihtoehtoinen  |  Vaatimaton  |  Ohjaava
- Keskeneräinen  |  Puutteellinen  |  Epämääräinen


Katkoviivat ovat pätkittyjä tai katkeilevia viivoja, jotka kuitenkin tunnistetaan yhä samaksi linjaksi, sillä tulkitsemme automaattisesti rinnakkaisten pisteiden tai lyhyiden viivojen sarjan yhdeksi kokonaisuudeksi. Katkoviiva on tasaiseen viivaan nähden toissijainen ja sitä käytetään ilmaisemaan vaihtoehtoisuutta, väliaikaisuutta ja siirtymää. Katkoviivalla voidaan vihjata myös piilossa olevista elementeistä tai eri asiakokonaisuuksien liittymisestä toisiinsa. Kuvitusmaailmassa katkoviiva usein ilmentää reittejä.

 

Viivan paksuus

Viivojen paksuudella on myös paljon tekemistä sen välittämän viestin kanssa. Saatoitkin aiempia kuvia katsellessasi vertailla eri paksuisia viivoja keskenään. Mitä suurempi pinta-ala viivalla on, sitä enemmän se muistuttaa vahvaa rakennetta ja siten se koetaan kestävänä, voimakkaana ja huomiota herättävänä, jopa dominoivana. Ohuet viivat puolestaan ovat herkempiä, keveitä ja hienostuneita, ja ne antavat visuaalisessa asetelmassa eniten tilaa rajaamalleen sisällölle. Näiden ääripäiden väliltä toki löytyy silmävaraisesti tulkittava ”keskipaksu” viiva, joka tekee työnsä edellä mainittuja tasapainoisemmin, mutta selkeästi ja suhteellisen neutraalisti. Yhdessä viivassa voidaan myös vaihdella paksuutta ja tuoda siihen siten lisää dynaamisuutta, eloisuutta ja piirrosmaista moniuloitteisuutta.

Kaipaako yritysilmeesi uutta ryhtiä tai strategia kuvituksellisia linjanvetoja? Varaa maksuton etätapaaminen, niin keskustellaan siitä, mitä voimme auttaa luomaan näkyväksi. Halutessasi myös esitellä tarpeita, ideoita ja ajatuksia etukäteen tarjouspyynnön yhteydessä.­­


Lue myös nämä